Dịch vụ triển khai trọn gói dành cho các đơn vị truyền thống

Để phục vụ các đơn vị/tổ chức truyền thống chưa sẵn sàng hạ tầng công nghệ và nhân sự chuyên sâu về thư viện số trong việc cung cấp sách điện tử đến độc giả nội bộ. VHMT và Nhà xuất bản Xây dựng phối hợp ra mắt chuyên trang đọc sách điện tử dành cho các đơn vị – tổ chức VHMT WEB READER

TIỆN ÍCH

Không phải mỗi đơn vị đều sẵn sàng hạ tầng công nghệ và nhân sự chuyên môn để xây dựng, vận hành và kết nối một thư viện điện tử đến một nguồn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu sách bản quyền ngay cả khi ký kết một hợp đồng cung cấp dữ liệu và được hỗ trợ nhúng nội dung.